Licytacja komornicza Kraków

Licytacja majątku dłużnika to czynność mająca na celu egzekucję roszczeń, czyli przymusowe ściągnięcie należności powstałych jako konsekwencja niewywiązywania się przez dłużnika z różnego rodzaju zobowiązań finansowych. Zasady każdej licytacji komorniczej w Krakowie prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą Natalii Gretschel regulują zapisy zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz k.p.c. Jako komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym dla dzielnicy Krowodrza w Krakowie jest ona uprawniona do prowadzenia czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych. Aby możliwe było wszczęcie takiego postępowania konieczny jest wniosek złożony przez wierzyciela ubiegającego się o odzyskanie roszczeń oraz tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wierzyciel jest zatem zobowiązany do dostarczenia komornikowi oryginału tytułu wykonawczego oraz stosownego wniosku egzekucyjnego. Natalia Gretschel w ramach sprawowanej funkcji realizuje dwa rodzaje licytacji komorniczych w Krakowie. Ich przedmiotem są ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika.


Komornik sądowy

  • Komornik sądowy przy sądzie w Krakowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
Chopina 1/3
30-047 Kraków
tel. 12 633-76-39

Zobacz także:

Profesjonalne usługi prawne

Profesjonalne usługi prawne

Szkolenie z zamówień publicznych

Szkolenie z zamówień publicznych

Kancelaria prawna – pomoc Polakom za granicą

Kancelaria prawna – pomoc Polakom za granicą

Kancelaria adwokacka Łódź

Kancelaria adwokacka Łódź

Poradnictwo według najwyższych standardów

Poradnictwo według najwyższych standardów